Get alerts whenever Youth Volunteering Wales creates a new opportunity Youth Volunteering Wales

Please scroll down for English

Gwirfoddoli yw un o’r pethau gorau y gallwch ei wneud’
Gwirfoddolwr Ifanc yng Ngwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn WCVA #VotYCymru

Ydych chi’n berson ifanc a hoffai helpu eraill?
1.    Dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli
Chwiliwch drwy gannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli yma ar y llwyfan gwirfoddoli hwn. Ewch i’r dudalen gartref i ddechrau arni.

2.    Dechrau’ch prosiect eich hun
Os oes gennych chi syniad i greu newid positif yn eich cymuned yna cysylltwch â’ch panel Grant dan Arweiniad Pobl Ifanc lleol i weld sut y gallant eich helpu. Gallwch gael gwybod mwy yma.

3.    Cyfrif eich oriau gwirfoddoli ac ennill gwobrau
Gallwch gofnodi’ch oriau gan ddefnyddio’r llwyfan hwn ac ennill y gwobrau digidol canlynol.
50 Awr Seren / 100 Awr Arwr / 200 Awr Ardderchog / 500 Awr Rhagorol / 1000 Awr Pencampwr
Hefyd, fe fyddwch yn fuan yn gallu argraffu’ch tystysgrif eich hun i’w defnyddio fel tystiolaeth o’r oriau rydych wedi’u gwneud.
Felly cofrestrwch ar y wefan, dechreuwch wirfoddoli a chofnodwch eich oriau.

4.    Cael cymorth
Os hoffech gymorth i fynd ati i wirfoddoli, mae gennym dîm ardderchog o Gynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid ledled Cymru a fydd yn fwy na pharod i’ch helpu – cliciwch yma i gwrdd â nhw

5.    Cael y diweddaraf
Mae gennym bob amser ddigonedd o newyddion a straeon gwirfoddoli i’w rhannu â’n gwirfoddolwyr ifanc, felly cofiwch ein dilyn arlein ar Twitter (@VolWales) a Facebook

6.    Dweud eich dweud
Mae maes gwirfoddoli ymysg ieuenctid yng Nghymru yn newid wrth i ni wrando ar leisiau gwirfoddolwyr ifanc ledled y wlad ac ymateb iddyn nhw. Os oes gennych syniadau neu adborth, cysylltwch â Flik drwy ebostio fwalls@wcva.org.uk

Eisiau datblygu cyfleoedd i bobl ifanc wirfoddoli? Ewch i’r dudalen hon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Volunteering is one of the best things you can do’
Young Volunteer at WCVA 2018 Volunteer of the Year Award #VotYCymru


Are you a young person that would like to get involved in helping others?

1.    Find volunteering opportunities
Search hundreds on volunteering opportunities here on this volunteering platform. Just click on the home page to get started.

2.    Start your own project
If you have an idea to create positive change in your community then get in touch with your local Youth Led Grant panel to see how they can help you. Find out more here.

3.    Count your volunteering hours and earn awards
You can log your hours using this platform and earn the following awards.
50 Hour Star / 100 Hour Hero / 200 Hour Excellent / 500 Hour Outstanding / 1000 Hour Champion

Also, you will soon be able to print your own certificate which can be used as evidence for the hours that you have done.
Just get registered to the platform, start volunteering and get logging those hours.

4.    Get some help
If you would like some help with your volunteering, we have a fantastic team of happy and helpful Youth Volunteer Advisors (YVAs) across Wales – click here to meet them

5.    Keep updated
We always have plenty of news and volunteering stories to share with our young volunteers, so keep updated by following us online on Twitter (@VolWales) and Facebook

6.    Have your say
Youth volunteering in Wales is changing as we listen and respond the voices of youth volunteers across the nation. If you have ideas or feedback, please contact Flik on fwalls@wcva.org.uk 

Want to develop opportunities for young people to volunteer? Please visit here

Rhestr Termau

Gwirfoddoli: unrhyw weithgaredd sydd ddim yn orfodol sy’n cynnwys treulio amser, heb dâl, yn gwneud rhywbeth a fydd yn fuddiol i eraill (ac eithrio perthnasau), cymdeithas neu’r amgylchedd.

Gweithredu cymdeithasol: Mae pobl ifanc ar draws Cymru yn gwneud llawer o bethau gwahanol sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol. Maen nhw’n helpu cymdogion, yn arwyddo deisebau, yn codi arian ar gyfer elusen, yn gwirfoddoli a llawer mwy. Gellir galw'r holl fathau hyn o weithgarwch yn weithredu cymdeithasol. Mae gweithredu cymdeithasol yn gategori eang iawn sy'n cynnwys unrhyw gamau ymarferol mewn gwasanaethu pobl eraill i greu newid cadarnhaol.

Gwirfoddolwr ifanc: Rhywun rhwng 14 a 25 sy’n gwirfoddoli yn unol â’r diffiniad uchod.


Cyfleoedd Gwirfoddoli: Rôl benodol ar gyfer gwirfoddolwr yw’r rhain. Gall fod gan y rôl deitl a swydd-ddisgrifiad. Mae’n bosib i unrhyw rôl gael mwy nag un gwirfoddolwr i gyflawni’r dyletswyddau.

Cynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid: Mae yna 22 o Gynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid rhan-amser (YVA – Youth Volunteering Advisors). Mae un ym mhob Canolfan Wirfoddol ym mhob sir yng Nghymru. Mae’r Cynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid yno i hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc a helpu pobl ifanc i ddod o hyd i gyfle sy’n addas iddyn nhw.

Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc: Grantiau a roddir i nifer o Banelau Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid ledled Cymru, sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch ble a sut y byddent yn hoffi buddsoddi yn eu cymunedau lleol.

Gwirfoddolwyr y Mileniwm: Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm (MV) yn rhan o raglen ledled y DU sy’n cynorthwyo pobl ifanc i ymrwymo i wirfoddoli am 200 awr yn eu cymunedau. Mae’n annog pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed i adeiladu ar y sgiliau a’r diddordebau sydd ganddynt yn barod, ac ennill profiadau newydd drwy roi eu hamser i weithgareddau gwirfoddol gwerthfawr a threfnus. Mae eu hymdrechion yn cael eu cydnabod drwy Dystysgrif 50 a 100 awr, a Gwobr Ragoriaeth 200 awr a lofnodir gan Brif Weinidog Cymru.

Canolfannau Gwirfoddol: Mae canolfannau gwirfoddol yn hysbysebu’r holl gyfleoedd gwirfoddoli yn yr ardal leol. Os ydych yn chwilio am gyfle i wirfoddoli, gallwch fynd i un o’r canolfannau hyn i siarad am beth yr hoffech ei wneud a gallant eich helpu i ddod o hyd i’r profiad cywir i chi. Os ydych yn fudiad sydd â chyfleoedd gwirfoddoli da, gall y canolfannau gwirfoddol hyrwyddo’r hyn sydd gennych i’w gynnig a’ch helpu i ddod o hyd i wirfoddolwyr i gymryd y cyfleoedd.

Grantiau Gwirfoddoli Cymru: Cynllun grant sy’n cefnogi prosiect gwirfoddoli ffurfiol sy'n anelu at gefnogi, hyfforddi a gosod gwirfoddolwyr newydd a chefnogi prosiectau gwirfoddoli sy'n gweithio tuag at gwrdd â themâu Grantiau Gwirfoddoli Cymru (yn seiliedig ar Bolisi Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru):• Pobl ifanc • Yr iaith Gymraeg • Mynd i'r afael â thlodi • Grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli (BAME, ceiswyr lloches ac ati) • Allgáu cymdeithasol • Anghenion Cymorth Uwch

Ymgyrch #byddaf: Mae'r ymgyrch #byddaf yn hyrwyddo gweithredu cymdeithasol ymhlith pobl 10-20 oed. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau megis ymgyrchu, codi arian a gwirfoddoli, a phob un ohonynt yn creu budd dwbl - i gymunedau a phobl ifanc eu hunain. Hyd yn hyn mae mwy na 700 o bartneriaid busnes, addysg a sector gwirfoddol wedi ymrwymo i ymgorffori camau gweithredu cymdeithasol i fywydau pobl ifanc.

Buddiolwyr: Y bobl yn y gymuned a fydd yn cael budd o’r gwirfoddoli. Gallai’r rhain gynnwys cyfranogwyr mewn gweithgareddau a gynhelir gan wirfoddolwyr.

Effaith: Unrhyw newidiadau o ganlyniad i’r gwirfoddoli, gan gynnwys newidiadau bach a mawr. Gallai hyn olygu newidiadau yn y bobl, yr amgylchedd, y gymuned neu hyd yn oed eich mudiad. Gallai’r newidiadau hyn ddigwydd ar unwaith ac am gyfnod byr yn unig, neu gallent ddigwydd yn araf a phara am gyfnod llawer mwy.

Acronymau:
CBAC: 
Cyd-bwyllgor Addysg Cymru
CWVYS: Council for Wales Voluntary Youth Service (Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol)
MV: Gwirfoddolwyr y Mileniwm (Millennium Volunteers)
WCVA: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Wales Council for Voluntary Action)
VWYN: Volunteering Wales Youth Network- Rhwydwaith Ieuenctid Gwirfoddoli Cymru
WG: Welsh Government (Llywodraeth Cymru)
YVA: Youth Volunteer Advisor (Gynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Glossary

Volunteering: any non-compulsory activity which involves spending time, unpaid, doing something which is of benefit to others (excluding relatives), society or the environment

Youth Social Action: Young people all over Wales do lots of different things that make a positive difference. They help neighbours, sign petitions, fundraise for charity, volunteer and lots more. All these kinds of activity can be called social action. Social action is a very broad category that includes any practical action in the service of others to create positive change.

Young volunteer:
 Someone 14-25 who volunteers as per definition above.

Volunteering opportunities: These are the specific roles for volunteers. They may have a title and role description. Each role may have more than one volunteer carrying it out.

Youth Volunteering Advisor (YVA): There are 22 part-time Youth Volunteering Advisors (known as YVAs). There is one based within a Volunteer Centre in each county in Wales. YVAs are there to promote volunteering opportunities to young people and to help young people find an opportunity that is right for them.

Youth Led Grants: Are grants given to several Youth Led Grant Panels across Wales, who make decisions as to where and how they would like to invest in their local communities.

Millennium Volunteers (MV): Millennium Volunteers (MV) is part of a UK-wide programme supporting young people to make a commitment to volunteer for 200 hours in their community.  It encourages 14-25 year olds to build on existing skills and interests and to gain new experiences by giving their time to worthwhile and well-organised volunteering activities. Their efforts are recognised through a 50 and 100-hour Certificate and 200 hour Award of Excellence signed by the First Minister of the Welsh Assembly Government.

Volunteer Centre: A volunteer centre is place that advertises all the volunteering opportunities within the local area. As a young person you can visit them to talk about what you might like to do and they can help you to find the right thing for you. As an organisation with good volunteering opportunities, the volunteer centre can promote what you have to offer and help you find volunteers to fill the opportunities.

Volunteering Wales Grants: Is a grant scheme supporting formal volunteering project that aim to support, train and place new volunteers and to support volunteering projects working towards meeting the Volunteering Wales Grants themes (based around Welsh Government's Volunteering Policy):
• Young people • Welsh language • Tackling poverty • Underrepresented Groups (BAME, Asylum seekers etc) • Social exclusion • Higher Support Needs

#iwill campaign: The #iwill campaign promotes social action among 10-20 year-olds. This includes activities such as campaigning, fundraising and volunteering, all of which create a double-benefit – to communities and young people themselves. So far more than 700 business, education and voluntary sector partners have committed to embedding social action into the lives of young people. 

Beneficiaries: are the people within the community who will benefit from volunteering. Some may be participants who take part in activities run by volunteers.

Impact: any changes resulting from the volunteering activity, both big and small. This could be changes to the people, the environment, the community or even your organisation. These changes could be straight away and only be for a short time or they could happen slowly and last for much longer.

Acronyms:
CWVYS:
 Council for Wales Voluntary Youth Service
MV: Millennium Volunteers
WG: Welsh Government
VWYN: Volunteering Wales Youth Network
VWG: Volunteering Wales Grants
WCVA: Wales Council for Voluntary Action
WJEC: Welsh Joint Education Committee
YVA: Youth Volunteer Advisor
YLG: Youth Led GrantsYouth Volunteering Wales - Opportunities

No opportunities have been added by Youth Volunteering Wales yet, but they'll be coming soon

Why not view our current active opportunities and join one today.