Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector cyfan yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Ceir ynddo’r 19 corff cymorth lleol a rhanbarthol ledled Cymru, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, a’r corff cymorth cenedlaethol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Un o amcanion Cefnogi Trydydd Sector Cymru yw codi proffil gwirfoddoli a gwella profiad gwirfoddolwyr. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i fanteisio i'r eithaf ar botensial gwirfoddoli yng Nghymru.

Rydym yn darparu rhaglen integredig o gymorth ar gyfer gwirfoddoli i helpu mwy o bobl i fynd ati i wirfoddoli (er budd y gymuned a'u datblygiad personol eu hunain), a helpu mudiadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr i recriwtio a chefnogi eu gwirfoddolwyr.

Gwnawn hyn drwy'r canlynol:

Darparu gwybodaeth a chyngor drwy daflenni gwybodaeth, erthyglau, a gwasanaeth cyngor y Ddesg Gymorth.

Cynorthwyo i recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr - drwy wefan www.gwirfoddolicymru.net. Mae canolfannau gwirfoddoli ym mhob sir hefyd yn cynnig gwasanaeth wyneb yn wyneb.

Darparu hyfforddiant a chymorth i reolwyr gwirfoddolwyr - drwy ddatblygu hyfforddiant i reolwyr gwirfoddolwyr, ac adnoddau amrywiol.

Gwella ansawdd rheoli gwirfoddolwyr drwy gyngor ar arfer da a Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Codi proffil gwirfoddolwyr - drwy Wythnos Gwirfoddolwyr, Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn, a’r cyfryngau.

Gweinyddu cynlluniau grant gwirfoddoli: Grantiau Gwirfoddoli Cymru

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid lleol a chenedlaethol i wneud Cymru'n 'genedl wirfoddoli' gryfach fyth.